MÜLTECİ DESTEK DERNEĞİ


REFUGEE SUPPORT CENTER

Destek Hattı: +90 312 427 27 02

MUDEM

Amaçlarımız-Çalışma Konuları

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içersinde ve Türkiye sınırları dışında, dernek amaçları doğrultusunda, konu ile ilgili sorunlara yönelik çalışmalar yapmak, bu amaçlar doğrultusunda konunun daha iyi anlaşılabilmesi ve sorunlara yönelik çözüm üretilmesi amacıyla, iletişim araçlarını kullanarak kamuoyunu aydınlatmak ve kamuoyunun desteğini sağlamak, konunun bilinirliğini artırmak ve ileriye dönük yapılabilecek faaliyetlere kaynak oluşturmak, mevcut durumun iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, bu yolla insan hareketlerine neden olan ve sorun yaratan olguların kökenine inmek, araştırmalara destek olmak, sonuçlarını paylaşmak ve önerilerde bulunmak.

Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak, araştırma merkezi kurmak.

Bireysel ya da toplu haldeki uluslararası koruma arayan kişilerin haklarını savunabilmeleri amacıyla, sözkonusu kişilere rehberlik ve danışmanlık yapmak, ilgili ulusal ve uluslararası makamlarla iletişim kurmalarına yardımcı olmak.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içersinde ortaya çıkabilecek deprem, sel, çığ, yangın, kaza, kuraklık, açlık ve diğer afetler ile Türkiye dışında veya sınırlararasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar ve savaşlar nedeniyle oluşacak insan hareketleri neticesinde ortaya çıkan felaketzede, sığınmacı, göçmen ve insan hakları ihlallerine maruz kalmış kişilere, özellikle, kadın, çocuk, hasta, yaşlı, engelliler başta olmak üzere, bu gibi hassas gruplara mensup kişilere yönelik yardımlarda bulunmak, bu konularla ilgili çalışan, kamu kurum ve kuruluş yetkilileri ve gönüllü kuruluşlarla eşgüdümlü çalışmalar yapmak,

Dernek amaç ve faaliyetleri bünyesine dahil olan kişi ve toplulukların barınmalarına yönelik, kamp, kabul merkezleri, geçici barınma merkezi ve yurtlar kurmak, kurulmuş ve kurulacak olanlara destek olmak; sosyal, ekonomik ve kültürel gereksinimlerin giderilmesine yönelik çalışmalara yapmak, farkındalık yaratma ve uyum faaliyetleri gerçekleştirmek, bu konuda çalışan kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak. f) Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.

Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek.

Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek.

Üyeleri arasında insani ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.

Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.

Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak, ilgili komisyon ve kurullara dahil olmak.

Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.

Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak.

Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak.

Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.